Hệ Thống Quan Trắc Môi Trường Nước

05/12/2020    127    4.65/5 trong 5 lượt 
 Hệ Thống Quan Trắc Môi Trường Nước
Quan trắc về trạng thái các đối tượng nước và các nhân tố tác động tới chúng.

 Hệ Thống Quan Trắc Môi Trường Nước

Hiện nay, nhận định về các đặc trưng chất lượng của nước chỉ có thể bằng cách đối sánh các chỉ số quan trắc với những chuẩn mực đặc trưng cho nồng độ tới hạn cho phép của chất này hay chất khác trong đối tượng nước. Những ước lượng định lượng như vậy về mức ô nhiễm sông ngòi và thủy vực, kiểm tra tác nghiệp về mức ô nhiễm đòi hỏi các quan trắc mạng lưới thường kỳ được tổ chức hợp lý.

Công Ty An Hòa Tech sẽ giúp khách hàng có thể kiểm soát được tất cả tình trạng của môi trường nước như:

    Quan trắc về trạng thái các đối tượng nước và các nhân tố tác động tới chúng.
    Đánh giá trạng thái thực tế của các đối tượng nước và những nhân tố tác động tới chúng.
    Dự báo trạng thái các đối tượng nước và đánh giá trạng thái dự báo.

Ngoài ra còn mở rộng hơn về các hiện trạng về môi trường nước của đất nước như:

    Vị trí đổ nước thải và nước mưa của thành phố, các làng lớn và các tổ hợp kinh tế.
    Vị trí đổ nước thải bởi các xí nghiệp công nghiệp lớn riêng biệt (nhà máy, mỏ, khai thác dầu, lấy quặng...)
    Vị trí đổ các nước độc hại của nhà máy nhiẹt điện, thủy điện và điện nguyên tử.
    Vị trí đổ các nước giếng, thấm từ các đất tưới, tiêu.
    Đoạn gần đập của sông quan trọng đối với ngư nghiệp.
    Chỗ sinh sống và trú đông của các loại khác có giá trị.
    Các tuyến khống chế các sông lớn và trung bình đổ vào biển hay các thủy vực nội địa có ý nghĩa kinh tế lớn.
    Ranh giới các vùng kinh tế lớn, các nước cộng hoà và các nước có sông đi qua.
    Các trạm thủy văn khống chế của các lưu vực sông ngòi trên đó thiết lập cán cân kinh tế nước.
    Các vùng cửa nhập lưu ô nhiễm của các sông chính trong các hệ thống sông ngòi lớn và các hồ và hồ chứa lớn có ý nghĩa kinh tế quốc dân quan trọng.
 

TUYỂN DỤNG